Symposium Scopes

 

Demir Çelik Üretiminde Hammaddeler ve Türevleri

Raw Materials and Derivatives in Iron and Steel Production

Döküm Teknolojileri ve Yenilikler

Casting Technologies and Innovations

Isıtma, Ergitme ve Tavlama Teknolojileri, Uygulamaları ve Yenilikler

Heating, Melting and Annealing Technologies, Applications and Innovations

Genel Metalurji Yöntemleri, Yeni Malzemeler ve Yenilikler

General Metallurgical Methods, New Materials and Innovations

Refrakter Malzemeler, Üretim/Uygulama Teknikleri ve Yenilikler

Refractory Materials, Production / Application Techniques and Innovations

Üstün Özellikli Çelik Üretimi, Ürün Çeşitlendirme ve Yenilikler

Superior Steel Production, Product Diversification and Innovations

Kaynak ve Kesme Teknolojileri ve Yenilikleri

Welding and Cutting Technologies and Innovations

Kaplama Teknolojileri ve Korozyon

Coating Technologies and Corrosion

Şekillendirme ve Teknolojileri

Forming and Technologies

Üretim Otomasyonu, Yönetim ve Kontrol Sistemleri

Production Automation, Management and Control Systems

Üretim, Test Cihazları ve Yeni Metotlar

Production, Test Equipment and New Methods

Kalite Kontrol Mekanizmaları ve Sistemleri

Quality Control Mechanisms and Systems

Verimlilik Arttırıcı ve Maliyet Düşürücü Yöntemler ve Yeni Mekanizmalar

Productivity Increasing and Cost Reducing Methods and New Mechanisms

Enerji Verimliliği ve Atık Yönetimi

Energy Efficiency and Waste Management

Pazarlama ve Finans ve Yeni Stratejiler

Marketing and Finance and New Strategies

Ar-Ge Çalışmaları ve Yeni Kaynaklar

R & D and New Resources

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational health and Safety